Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Voor Gooi-, Eem-, en Flevoland onder nummer 31047357.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GrandOptical (zijnde Brilmij Goep B.V. onderdeel van GrandVision Benelux B.V., alsmede aan haar gelieerde rechtspersonen en (rechts)personen waarmee zij enig samenwerkingsverband heeft) waaronder begrepen offertes en aanvragen daartoe en door haar gesloten en te sluiten overeenkomsten. Bedingen welke afwijken van deze voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk en uitdrukkelijk door GrandOptical zijn vastgelegd. Dergelijke afwijkende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen

1. Alle offertes zijn gedurende veertien kalenderdagen, tenzij uit de offerte anders blijkt, onherroepelijk. De offerte vervalt, indien zij niet binnen die termijn door de consument wordt aanvaard.

2. Een overeenkomst tussen GrandOptical en de consument komt tot stand doordat GrandOptical de order van de consument schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, aanvaardt of een begin met de uitvoering van de order maakt. Voor zover de overeenkomst tot stand komt doordat GrandOptical een begin met de uitvoering van de order maakt, geldt de factuur van GrandOptical tevens als orderbevestiging.

Artikel 3 Vooruitbetaling

1. GrandOptical is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument.

2. Indien GrandOptical surséance van betaling krijgt of failliet wordt verklaard en een vooruitbetaling niet of niet volledig kan worden terugbetaald, zal het Hoofdkantoor van GrandOptical (Postbus 77, 3769 ZH Soesterberg) -indien mogelijk- op verzoek van de consument een of meer ondernemers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van de vooruitbetaalde som. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe zijn verzoek bij het Hoofdkantoor van GrandOptical te Soesterberg heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de consument.

3. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 2 aangegeven wijze uit te voeren conform de oorspronkelijke overeenkomst, stelt Brilmij Groep B.V. zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument. Brilmij Groep B.V. betaalt, nadat door de consument is aangetoond dat de uitvoering onmogelijk is, de vooruitbetaalde som zo spoedig mogelijk terug aan de consument.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas op de consument over, zodra deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. De consument kan slechts over de goederen beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat de consument zulks niet zal doen, is GrandOptical op ieder moment gerechtigd de goederen terug te vorderen.

Artikel 5 Overmacht

1. Ingeval door omstandigheden die niet aan GrandOptical, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, door GrandOptical onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van GrandOptical, welke niet voor risico van GrandOptical komen en de omstandigheid dat GrandOptical een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door GrandOptical te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en GrandOptical hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is GrandOptical niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. GrandOptical kan, te harer keuze, of aan de consument berichten dat zij de overeenkomst ontbonden acht, of de overeenkomst op een nader in overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.

2. Indien GrandOptical de overeenkomst ontbindt, zal een gedane vooruitbetaling worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door GrandOptical gemaakte kosten te vergoeden voor zover deze ten behoeve van de consument zijn gemaakt.

Artikel 6 Ontbinding

Indien de consument enige verplichting jegens GrandOptical niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan (waaronder hetgeen bepaald is in artikel 8.3 van deze voorwaarden), aan hem surséance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van GrandOptical direct opeisbaar en is GrandOptical bevoegd om de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 7 Levertijd

1. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De toepasselijkheid van artikel 7:46f lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De door GrandOptical te leveren goederen gelden als geleverd, indien zij de goederen op enige wijze éénmaal aan de consument heeft aangeboden.

2. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de consument GrandOptical schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor de nakoming wordt geboden. Gaat GrandOptical binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren, behoudens in geval van overmacht.

Artikel 8 Betaling

1. Het aan GrandOptical verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

2. Ingeval een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na factuurdatum.

3. Indien de klant een garantstelling heeft getekend of op andere wijze geen bezwaar heeft gemaakt tegen een garantstelling of de zorgverzekeraar GrandOptical heeft verplicht om te werken met een garantstelling waarbij GrandOptical gerechtigd is om een gedeelte van de betaling direct via de zorgverzekeraar van de klant te laten verlopen en de zorgverzekeraar om welke reden dan ook de betaling niet (tijdig) uitkeert of dit bedrag terug vordert, dan is GrandOptical gerechtigd het openstaande bedrag alsnog direct bij de klant te incasseren. GrandOptical is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de werkwijze en besluiten van de zorgverzekeraar van de klant.

4. Indien de consument in verzuim is of de situatie als in artikel 8.3 zich voordoet, stuurt GrandOptical hem een betalingsherinnering, waarin zij de consument op zijn verzuim wijst en waarin zij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van tien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

5. Indien de consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is GrandOptical bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 9 Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft GrandOptical de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.

2.In geval de consument in gebreke blijft met betaling van een verschuldigd bedrag is de consument gehouden alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vordering, aan GrandOptical te voldoen.

Artikel 10 Opschorting van betalingsverplichting

De consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 11 Annulering

In verband met het GrandOptical productieproces dienen annuleringen binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst per aangetekende brief bij GrandOptical te worden gemeld. De consument is, ongeacht of de annulering binnen deze 24 uur wordt gemeld, gehouden aan GrandOptical die kosten te betalen die zij in redelijkheid heeft gemaakt.

Artikel 12 Webwinkel

1. Indien de overeenkomst tot stand komt via de webwinkel van GrandOptical, treft GrandOptical voldoende organisatorische en technische maatregelen voor de overdracht van data en een veilige website. 
2. Betaling op de website geschiedt via de op de website aangeboden betaalmethoden. Deze worden op de website verder toegelicht. De verschillende betaalmethoden worden aangeboden met inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen. 
3. Indien de overeenkomst tot stand komt via de website bevestigt GrandOptical langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
4. Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument het recht (herroepingsrecht) om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tijdens een periode van 14 werkdagen. Deze termijn start op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. 
5. Tijdens de herroepingstermijn (de termijn zoals benoemd in artikel 12.4) zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product wordt slechts in die mate uitgepakt of gebruikt zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan GrandOptical retourneren, conform de instructies op de website en/of op de meegeleverde factuur. 
6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal GrandOptical dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na de terugzending of herroeping en ontvangst door GrandOptical terugbetalen. Wij betalen retour op het door de consument opgegeven IBAN. 
7. De consument is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van de oogmeetgegevens. Indien het product wordt besteld op basis van een recept dat niet is afgegeven door GrandOptical en/of ouder is dan 12 maanden, zullen enkele garanties komen te vervallen, waaronder maar niet uitsluitend, zichtgarantie en niet-goed-geld-terug garantie. In deze gevallen kan de consument de koop op afstand binnen de termijn van 14 werkdagen ook niet herroepen.
8. Kosten/schade die voortvloeit uit het verkeerd invoeren van het recept of het invoeren van een recept zoals vermeld in het vorige lid 7, zijn voor rekening van de consument, GrandOptical kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

9. Het bovenstaande laat onverlet de rechten die de consument krachtens de wet toekomen.

Artikel 13 Garantie

1. GrandOptical garandeert dat de door haar verrichte oogmeting en de door haar aangeboden bril en/of andere ooghulpmiddelen voldoen aan de wettelijke normen. In geval van geconstateerde gebreken in oogmeting en/of enig ooghulpmiddel is GrandOptical verplicht een nieuwe oogmeting te verrichten en/of het geconstateerde foutieve product te vervangen. Verder garandeert GrandOptical dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld. De te verrichten diensten zullen tevens worden uitgevoerd volgens de vereisten van de geldende vakdiploma’s.

2. Onverminderd het hiervoor genoemde, dienen klachten over direct waarneembare gebreken van goederen binnen veertien kalenderdagen, doch uiterlijk binnen twee maanden na aflevering, dan wel na het verrichten van de desbetreffende diensten, bij GrandOptical zijn ingediend. Bij het overschrijden van de genoemde termijnen vervalt het recht om te reclameren, tenzij de consument van het overschrijden hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. In alle gevallen moet GrandOptical een redelijke termijn worden gegund teneinde te klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.

3. Aanspraak op enige garantie vervalt indien derden of de consument zonder toestemming van GrandOptical (herstel)werkzaamheden aan het door GrandOptical met garantie geleverde product heeft verricht of heeft laten verrichten.

4. Het bovenstaande laat onverlet de rechten die de consument krachtens de wet toekomen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Alle aansprakelijkheid van GrandOptical jegens de consument is beperkt tot hetgeen is bepaald in dit artikel, met inachtneming van de dwingend rechtelijke bepalingen omtrent aansprakelijkheid.

2. GrandOptical is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de consument of derden van de goederen, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor GrandOptical aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie dan wel uit hoofde van productenaansprakelijkheid.

3. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van GrandOptical of door ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van GrandOptical.

4. GrandOptical sluit alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ontstaan tijdens enige werkzaamheden aan producten, waaronder maar niet uitsluitend monturen, welke niet bij GrandOptical zijn aangeschaft. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van GrandOptical.

5. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op GrandOptical toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal €15 000 (zegge: vijftien duizend euro) per schadegeval en maximaal € 100.000,= (zegge: honderd duizend euro) per kalenderjaar, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van GrandOptical.

6. Indien GrandOptical ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens een overeenkomst met de consument c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de consument haar volledig vrijwaren en GrandOptical alles vergoeden dat zij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 15 Garantstelling

1.De consument machtigt GrandOptical de vergoeding voor de aankoop, die geheel of gedeeltelijk wordt verzorgt door de zorgverzekeraar, te claimen bij de zorgverzekeraar. De consument verklaart hierbij, al dan niet middels ondertekening van een garantstellingsdocument, volledige kennis te hebben van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar waaronder hem door GrandOptical ten laste van de zorgverzekeraar een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor een gezichtshulpmiddel is verstrekt.

2. De consument verklaart te beschikken over een rechtsgeldige zorgverzekering bij een zorgverzekeraar.

3. De consument verklaart geen declaraties voor een bril of contactlenzen ten laste van deze verzekering te hebben ingediend of in te gaan dienen na aanvraag met betrekking tot de in de polisvoorwaarden van de verzekering genoemde periode.

4. De consument verklaart de kosten van de bril en/of glazen en/of contactlenzen aan GrandOptical te vergoeden als blijkt dat de zorgverzekeraar om enige reden niet tot (gedeeltelijke) vergoeding overgaat.

Artikel 16 Overig

1. GrandOptical houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met GrandOptical geeft de consument toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verdere informatie over de bescherming van persoonsgegevens is te vinden in de Privacy Statement van GrandOptical.

2. GrandOptical is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. De documenten, informatie en/of reacties op de website van GrandOptical zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dienen op geen enkele wijze gebruikt te worden voor een diagnose of een keuze voor een (medische) behandeling. De informatie, documenten en/of reacties van GrandOptical zijn geenszins bedoeld om professionele medische zorg, aandacht of advies door een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar te vervangen. De informatie op de website is mogelijk niet volledig of up-to-date en kan niet als uitputtend gebruikt worden. GrandOptical adviseert met klem aan alle bezoekers van de website met optische problemen en gerelateerde vragen om een opticien te raadplegen die getraind is in het observeren in interpreteren van symptomen en in staat is om een juiste diagnose te stellen.

4. Druk-en typefouten in enige vorm van communicatie van GrandOptical, inclusief de website van GrandOptical, zijn nadrukkelijk voorbehouden.

5. Geen enkele informatie verstrekt door GrandOptical dan wel mondeling of schriftelijk, schept enige garantie of andere verplichting voor GrandOptical, indien deze niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is genoemd.

6. Op de rechtsverhouding tussen GrandOptical en de consument is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband houdende met, een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht, ongeacht het recht van GrandOptical een geschil voor te leggen aan de Rechtbank in het arrondissement waar de consument gevestigd is. Indien GrandOptical aangeeft een beroep te willen doen op dit artikel en aan de consument schriftelijk aangeeft de beslechting van een geschil voor te willen leggen aan de Rechtbank te Utrecht, dient de consument binnen één maand schriftelijk aan GrandOptical te laten weten als hij het geschil aan de rechter wenst voor te leggen die volgens de wet bevoegd is, bij gebreke waarvan de rechter te Utrecht bevoegd is.